Polityka prywatności

 1. openart.studio Maria Sosnowska, 01-590 Warszawa, ul. Popiełuszki 16, lok. 11, NIP: 1181811546 jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako” RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Serwisie. Administrator może przetwarzać w szczególności – adres email oraz nazwę (nick, imię i nazwisko) podane przez Użytkownika podczas dodawania treści do Serwisu a także dane Użytkownika przekazane podczas kontaktu z Administratorem (w tym w ramach postępowania reklamacyjnego).
 3. Podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO) na świadczenie usługi drogą elektroniczną, a w przypadku korespondencji z Administratorem za pomocą podanych w Serwisie danych kontaktowych – uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na pytania i reklamacje Użytkowników (Artykuł 6 ust. 1 lit f) RODO)
 4. Dane osobowe podane podczas zamieszczania treści przez Użytkownika pozostają w serwisie bezterminowo. Serwis może udostępniać możliwość usunięcia swoich treści wraz z danymi osobowymi. Jeżeli Serwis nie udostępnia takiej funkcjonalności, stosowne żądanie należy zgłosić na adres kontaktowy wskazany w pkt I Regulaminu. Usunięcie danych może nastąpić również w wyniku podjęcia przez Administratora decyzji o zamknięciu lub zmianie funkcjonalności Serwisu.
 5. Dane osobowe przekazane w ramach pytań lub reklamacji będą przetwarzane przez okres 90 dni od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie lub reklamację, chyba że z korespondencji z Użytkownikiem lub z przepisów prawa wynika innych termin usunięcia danych.
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż to wynika z powyższych postanowień, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub decyzja właściwego organu władzy publicznej.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przed podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować niemożnością korzystania z Serwisu lub z jego poszczególnych funkcjonalności.
 9. Użytkownik ma prawo do:
  • otrzymania informacji o przetwarzaniu danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i możliwych odbiorcach danych,
  • dokonania korekty wadliwych lub niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych – poprzez złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
  • żądania przeniesienia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie do wybranego podmiotu trzeciego.
 10. Wszelkie skargi, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być przesłane na adres: admin@openart.studio
 11. W razie stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki200-193 Warszawa.
 12. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Serwis a także zasady przetwarzania danych w ramach newslettera zostały uregulowane w odrębnych regulaminach dostępnych na stronach Serwisu.

Zobacz mój Kurs Akwareli Online

Najlepszy na rynku, kompleksowy kurs akwareli w ramach, którego nauczysz się wszystkiego co trzeba, aby zacząć malować piękne akwarele. Nie przegap okazji, ograniczona liczba miejsc.